Deklaracja dostępności strony

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury dnia .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mariankolodziej.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa spełnia wymagania określone dla podmiotów realizujących zadania publiczne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Strona jest dostosowana do osób niedowidzących i zapewnia następujące udogodnienia:

 • możliwość powiększania i zmniejszania tekstu
 • podgląd w skali szarości
 • wysoki kontrast
 • żółty tekst na czarnym tle
 • tylnie światło
 • podkreślenie linków
 • większe odstępy
  W celu skorzystania z powyższych możliwości prosimy kliknąć ikonę w lewym górnym rogu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • brakuje opisów alternatywnych
 • nie ma możliwości zwiększenia odstępów i wielkości liter w opisach pod zdjęciami
 • część dokumentów posiada błędy w warstwie tekstowej, nie mogą być odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Sukcesywnie staramy się uzupełniać te braki. Treści są aktualizowane na bieżąco.

Wyłączenia:

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną-Marią Piotrowską, e-mail: anna.piotrowska@nck.org.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 696 141 674, 58 326 10 25.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura postępowania odwoławczego

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, przekazuje, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skip to content